همایش معرفی چگونگی تحصیل در مورد دانشگاههای استرالیا با حضور جناب مهندس نراقی به عنوان سخنران در خانه پزشک اصفهان با هدف افزایش سطح دانش دانشجویان ایرانی از دانشگاهها قوانین و شرایط تحصیل در استرالیا برگزار شد و با استقبال گروه زیادی از دانشجویان علاقمند روبه رو شد.در این همایش بعد از سخنان جامع آقای مهندس نراقی به سوالات دانشجویان با حساسیت خاصی پاسخ داده شد.

SWITCH THE LANGUAGE