پرشیا 1998

موضوع : ایران سرزمین شکوه و افتخار

نمایشگاه هنر و صنایع دستی ایران که در بریزبین برگزار شد شامل ادبیات ایران، هنر، صنایع دستی، توریست و مهمانداری بود و هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی ایران به استرالیا و برخورداری از منافع دو طرفه برای هر دو کشور بود .

SWITCH THE LANGUAGE