پرشیا 2000

موضوع : نگاهی اجمالی به فرهنگ و هنر ایران

در این نمایشگاه کارهای فرهنگی و هنری، با تاریخچه ۶۰۰۰ ساله به نمایش گذاشته شد. هدف از برگزاری این نمایشگاه ارائه هنر و صنایع دستی، معرفی گردشگری یکی از دیدنی ترین مناطق جهان – ایران، بود. گذری بر نمایشگاه پرشیا ۲۰۰۰ : معرفی فرهنگ، هنرها، صنایع دستی و در واقع تاریخ و پیشینه غنی ایران بود .

SWITCH THE LANGUAGE