موضوع : گفتگوی تمدن ها

در این صفحه میخوانید :

این نمایشگاه با اهداف گفتگوی تمدن ها در سال ۲۰۰۱ در ملبورن برگزار شد که هدف از برگزاری آن افزایش آشنای جامعه استرالیایی با جامعه ایرانی و ایجاد روابط قوی تر فیمابین دو کشور بود. در این نمایشگاه جلوه هایی از کریستال، نقره و ملیله دوزی، وسایل چوبی، سفال و صنایع دستی، فرهنگی، فرش و دیگر آثار هنری ایران به نمایش گداشته شده بود. در این نمایشگاه همچنین برنامه های موسیقی و ابزارآلات موسیقی نیز به نمایش گذاشته شد .

SWITCH THE LANGUAGE