31 دسامبر, 2019

ویزای کاری سه ساله برای دانشجویان شهر پرت

دولت استرالیا از آبان ۹۸ شهر پرت مرکز ایالت استرالیای غربی را در رده شهرهایی قرارداد که دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاههایش می توانند درخواست سه سال کار پس از اتمام تحصیل را به دولت ایالتی بدهند. در نتیجه، دانشجویان بین المللی فرصت های شغلی و مهاجرتی بیشتری در اختیار خواهند داشت.

Perth: post-study work visa extended to 3 years

The Federal Government announced today that Perth will be classified as a “region” for international students. The new measures set to be introduced by the Commonwealth Department of Home Affairs on 16 November 2019, Perth will offer additional opportunities and attractions for international students. The new Federal scheme will also provide international higher education and post-graduate students in Perth access to an additional year of post-study work i.e. 2 + 1 = 3 years.

SWITCH THE LANGUAGE